Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

III LO zalicza się do grona szkół, którym w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 przyznano dotację celową w kwocie 15.000 zł na zakup książek w ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki otrzymanym środkom zbiory biblioteki wzbogaciły się o blisko 300 nowych tytułów, a jej inwentarz powiększył się o około 700 egzemplarzy.
Zakupy poprzedziły: diagnoza potrzeb czytelniczych, przeprowadzona kilkoma metodami (ankiety, skrzynka życzeń, rozmowy), oraz konsultacje z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców i dwoma lokalnymi bibliotekami, a także rozeznanie cenowe na rynku książki. Ponadto w trosce o jak najszerszą promocję i wsparcie rozwoju czytelnictwa młodzieży w planie zakupów uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych, a stosownym zapisem w Regulaminie zagwarantowano wypożyczenia z biblioteki szkolnej na czas wakacji. Na początku nowego roku szkolnego 2017/2018 zorganizowano natomiast spotkanie z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój młodzieży.
Wszystkie nabyte tytuły znajdują się już na półkach i czekają na czytelników. Z racji tego, że zakup książek stanowi tylko jeden z elementów realizacji ww. priorytetu, lekturze nowości towarzyszą: współpraca z lokalnymi bibliotekami, a szczególnie z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Olsztynie, projekty edukacyjne, z wykorzystaniem nowych zbiorów, oraz wydarzenia promujące czytelnictwo.

Ankieta
Lista zakupionych tytułów
Wpływ czytania książek na rozwój młodzieży
Współpraca z instytucjami
– Wydarzenia promujące czytelnictwo
Harmonogram realizacji projektów edukacyjnych

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-fhTk338pAc2hkJldxKs4sE2EWyu4FYv?usp=sharing

Skip to content