Regulamin rekrutacji

[heading2 class=”” style=”” title=”Regulamin rekrutacji” pitch_text=””]

Zasady rekrutacji

do III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

w Olsztynie na rok szkolny 2015/2016

 § 1. Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży określa:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”,
 • Zarządzenie Nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz podania do publicznej wiadomości wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły.
 • „Poradnik dla kandydata”, zwany dalej „Poradnikiem”, funkcjonujący w ramach systemowej obsługi rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych NABÓR.

§ 2. III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, zwane dalej „szkołą”, w czasie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016, współpracuje z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna w zakresie wykorzystania systemu komputerowego wspomagania pracy jednostek oświatowych „NABÓR”, zwanego dalej „Systemem”.

§ 3. 1. Kandydat do klasy pierwszej ma prawo wyboru dowolnej ilości oddziałów z maksymalnie trzech szkół ponadgimnazjalnych.

 1. Kandydat składa dokumenty w szkole pierwszego wyboru.
 2. Dane kandydata wprowadza do Systemu szkoła pierwszego wyboru.

§ 4. 1. W terminach określonych harmonogramem rekrutacji zamieszczonym w Poradniku, absolwenci gimnazjum składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z załącznikiem oraz kartę pomocniczą (formularze dokumentów należy wypełnić i wydrukować ze strony internetowej nabor.pcss.pl/olsztyn/ ),
 • świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • 2 fotografie (z podanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia), oświadczenia oraz jeżeli kandydat posiada: dyplomy laureata konkursów przedmiotowych, orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia o ustalonym indywidualnym programie lub toku nauki, zaświadczenia lekarskie i inne wymagane zaświadczenia (zgody lub opinie).
 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy składać wyłącznie w plastikowej koszulce, w sposób określony w art. 20t Ustawy, tj. w oryginale albo w odpowiednio poświadczonej kopii, odpisu lub wyciągu z dokumentu.

§ 5. Kandydat ma prawo zmienić decyzję o wyborze szkoły pierwszego wyboru z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji zamieszczonym w Poradniku.

§ 6. 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły, uwzględniając kryteria wymienione w § 7 i 8, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, który wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

 1. Komisja, o której mowa w ust. 1, po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza z wykorzystaniem Systemu postępowanie rekrutacyjne, w wyniku którego podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły oraz listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły lub informację o liczbie wolnych miejsc.

§ 7. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 – 4, o przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym według następujących zasad:

 

 • liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyników egzaminu gimnazjalnego:
  1. liczba % z języka polskiego x 0,2 ……………..…….. do 20 punktów
  2. liczba % z historii i wiedzy o społeczeństwa x 0,2 ….. do 20 punktów
  3. liczba %
… max 100 pkt.,
 • z matematyki x 0,2 ………………………… do 20 punktów
 1. liczba % z przedmiotów przyrodniczych:

biologii, geografii, fizyki i chemii x 0,2 …….…..….. do 20 punktów

 1. liczba % z języka obcego nowożytnego nauczanego jako przedmiot

obowiązkowy na poziomie podstawowym x 0,2 ……. do 20 punktów

 • liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z 4 przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  1. liczbowo określona ocena z j. polskiego x 3 ……………………….…………… max 18 pkt.,
  2. liczbowo określona ocena z obowiązkowego j. obcego x 3 …………………… max 18 pkt.,
  3. liczbowo określona ocena z matematyki x 3 …………………………….….… max 18 pkt.,
  4. liczbowo określona ocena z przedmiotu wskazanego przez komisję w kolumnie 4

poniższej tabeli x 3 ………………………………………………………………………………….. max 18 pkt.,

W roku szkolnym 2015/2016 utworzone zostaną następujące oddziały
Symbol oddziału Planowane przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym lub planowany zawód Język obcy *:1) pierwszy2) drugi Punktowany przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną
1A biologia, chemia j. angielski,j. niemiecki,j. francuski biologia
1B matematyka, fizyka j. angielski,j. niemiecki,j. francuski fizyka
1C j. polski, biologia j. angielski,j. niemiecki,j. francuski biologia 
1D j. polski, wos, historia j. angielski,j. niemiecki,j. francuski wos
1E geografia, wos j. angielski,j. niemiecki,j. francuski geografia
* – jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum

świadectwo z wyróżnieniem ………………….……………………..………………………… 6 pkt.,

 • uzyskanie do dwóch tytułów laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty ( jeden przedmiot 6 pkt.)………………………. 12 pkt.,
 • osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum w kategoriach:
  1. konkursy wiedzy (max 3 pkt.) – miejsca 1-5 na szczeblu ogólnopolskim i miejsca 1-3 na szczeblu wojewódzkim ………..……….……… 2 pkt.
   • – miejsca 1-3 na szczeblu powiatowym …………..……..……. 1 pkt.
  2. konkursy sportowe (max 2 pkt.)
 • miejsca 1-5 na szczeblu ogólnopolskim i miejsca 1-3 na szczeblu wojewódzkim ………..……….…. 2 pkt.
 • miejsca 1-3 na szczeblu powiatowym …………..……..……. 1 pkt.
 … max 10 pkt.,
 • konkursy artystyczne (max 2 pkt.)
 • miejsca 1-5 na szczeblu ogólnopolskim i miejsca 1-3 na szczeblu wojewódzkim ………….…..……. 2 pkt.
 • miejsca 1-3 na szczeblu powiatowym ………………..…….. 1 pkt.
  1. inne (max 3 pkt.)
 • wzorowe zachowanie………………….. ………………..…. 1 pkt.
 • aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu …………………….. 2 pkt.
 • komisja uwzględnia co najwyżej 4 osiągnięcia, w tym nie więcej niż 2 z jednej kategorii,
 • maksymalna liczba punktów, które może uzyskać kandydat wynosi 200,
 • komisja rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu kandydata do szkoły.
 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w pierwszej kolejności zgodnie z art. 20 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują wpis „laureat konkursu”.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w przypadku uzyskania równorzędnych wyników mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych oraz szkoły mistrzostwa sportowego).
 3. Kandydaci o szczególnych indywidualnych predyspozycjach przyjmowani są do:
 • oddziałów dwujęzycznych z uwzględnieniem przepisu art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. 7 z późn. zm.),
 • oddziałów sportowych oraz szkoły mistrzostwa sportowego na warunkach określonych w art. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.)

§ 8. 1. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z § 7 komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 • ustalenie kandydatowi indywidualnego programu lub toku nauki.
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość – po 1 punkcie.

§ 9. 1. W pierwszej kolejności do danego oddziału kwalifikowani są kandydaci, którzy wskazali ten oddział w podaniu o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i uzyskali największą liczbę punktów.

 1. System zapewnia kandydatowi, który uzyska wystarczającą liczbę punktów, zakwalifikowanie do jednego ze wskazanych w podaniu o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oddziałów spośród maksymalnie trzech wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Kandydat zostanie przyjęty do tego oddziału (w jednej z wybranych szkół) do którego liczba uzyskanych punktów była wystarczająca – z uwzględnieniem kolejności wyboru (pozycji oddziału wyszczególnionego w podaniu o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej) i po potwierdzeniu woli przyjęcia do szkoły.

§ 10. 1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły lub informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji zamieszczonym w Poradniku.

 1. Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do szkoły zobowiązany jest, z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji zamieszczonym w Poradniku, do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole ponadgimnazjalnej poprzez dostarczenie podpisanego przez rodziców kandydata oświadczenia woli przyjęcia do szkoły zawierającego klauzulę, o której mowa w art. 20t ust. 6 Ustawy.
 2. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. W terminie 7 dni od dnia, o którym mowa w ust. 3, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 11. 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, stosując przepisy z zasad niniejszej rekrutacji.

 1. Komisja rekrutacyjna przyjmie kandydata do danego oddziału w szkole, jeżeli w wyniku postępowania uzupełniającego kandydat zostanie zakwalifikowany oraz złoży wymagane dokumenty.
 2. Ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego nastąpi w terminie określonym harmonogramem rekrutacji zamieszczonym w Poradniku, nie później niż do końca sierpnia 2015 r.

§ 12. 1. Kandydaci zainteresowani zamieszkaniem w bursie, z zastrzeżeniem ust. 2, składają w bursie w terminie do 22 czerwca 2015 r. wniosek o przyjęcie do bursy wg ustalonego wzoru.

 1. W terminie określonym harmonogramem rekrutacji do burs kandydaci składają w bursie potwierdzenie zamiaru zamieszkania w postaci zaświadczenia o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej w Olsztynie wg ustalonego wzoru.
 2. W terminie do 15 września 2015 r. uczniowie klas pierwszych składają u pielęgniarki szkolnej bilans zdrowia i kartę zdrowia ucznia.
 3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 4. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Skip to content